Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA)

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei Municipiului Bacău în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

1
Conform prevederilor art. 4 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate care realizează numai colectarea apelor uzate, epurarea acestora realizânduse într-o staţie de epurare, se vor autoriza în cadrul autorizaţiei de construire, cu respectarea prevederilor art. 3 alin(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată
2
Se poate preciza denumirea comercială a instalație achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc., conform prevederilor art. 7 din HG nr. 714/2022, instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016. În lipsa standardizaării se menționează tipul și materialele de construcție (ex. bazin etanș vidanjabil, din beton, nestandardizat)
3
Capacitatea proiectată de colectare a SIA este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. volum total ape uzate stocate).
4
Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme``. Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA de colectare sau poate încheia un contract cu firme specilizate, după perioada de mentenață prevăzută în contractul de achiziționare a SIA de colectare.
5
Contract încheiat cu o firmă specializată pentru servicii de vidanjare și transport spre un punct final de descărcare - conform prevederilor art. 14, alin (5) al HG nr. 714/2022, pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare.
6
Conform prevederilor art. 16 din HG nr. 714/2022, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare trebuie să doteze vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare şi localizare GPS
7
Contractul / acordul de preluare ape vidanjate se încheie între firmele specializate pentru servicile de vidanjare și transport și operatorul de servicii de apă uzată în a cărei rețea de canalizare / stație de epurare se descarcă apele uzate vidanjate.
8
Conform art. 13 din HG nr. 714/2022, la descărcarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare se vor respecta prevederile art. 4 şi 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, conform art. 5 alin(5) din legea 241/2006, preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordaţi la reţelele publice de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.